เว็บไซต์ครู-อาจารย์

Home การแข่งขันทักษะวิชา ปี 2556

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  โรงแรมสตาร์  
จังหวัดระยอง ( แผ่นที่โรงแรมสตาร์ ระยอง )

: ประเภทช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชา โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า 
: โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  3 สาขาวิชา

 • การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX
 • การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 • การประกอบเครื่องขยายเสียง
 • ! ข้อกำหนด กติกา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

  1. การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

  2. การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

  3.การประกอบเครื่องขยายเสียง

  ! ประมวลภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ถึง  3 ธ.ค. 2556

   


  © พัฒนาและออกแบบโดย แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคมและงานศูนย์ข้อมูลฯ โทร : 02 944 4343 - 4 ต่อ 411